Všeobecní obchodní podmínky

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy  uzavírané mezi prodávajícím (dále jen "prodávající" a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující").

 

Prodávající

FINEST Selection, spol. s r.o., IČO: 255 42 273, DIČ: CZ25542273        

se sídlem Brno, Kubova 1797/41, PSČ 621 00

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 31523 u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení – č. ú.:372721263/0300

Telefonický kontakt:541 213 496, e-mail: sluzby@finest.cz

zastoupená Ing. Jánem Pálkou – jednatelem společnosti

(dále jen „prodávající“)      

 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

 

2. Dodací a platební podmínky

2.1.Předmět koupě bude kupujícímu dodán následujícím způsobem:

- Při podpisu smlouvy zmocněným zástupcem prodávajícího.

- Prostřednictvím doručovatele s tím, že prodávající odešle kupujícímu předmět koupě prostřednictvím dopravce v termínu po dohodě s kupujícím. 

2.2 Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran v čl. I. odst. 1 této smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu následujícím způsobem:

 a - Hotovostí : kupující souhlasí s vystavením EET účtenky:

         v elektronické podobě, požaduje  zaslat účtenku tištěnou      

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
FINEST Selection, spol. s r.o. eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.      

b- Platebním příkazem                                

c- Dobírkou

d- Úvěrem                                   

e- Poštovní poukázkou:   

Pokud kupující při podpisu této smlouvy zvolil úhradu kupní ceny poštovní poukázkou nebo platebním příkazem na účet prodávajícího, je povinen kupní cenu uhradit nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne převzetí předmětu koupě.

f- Kupující může uhradit kupní cenu i kombinací výše uvedených způsobů.

g- V případě, že kupující uzavře smlouvu o úvěru se společností poskytující spotřebitelské úvěry jako úvěrujícím, jsou podmínky poskytnutí a splácení úvěru kupujícím dohodnuté s úvěrujícím v úvěrové smlouvě o poskytnutí spotřebitelského úvěru. V návrhu smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru je uvedená celková částka splatná spotřebitelem, ve které jsou zahrnuty i úroky z poskytnutého úvěru. Smluvní strany se dohodly, že výše první části sjednané kupní ceny, která bude hrazena prodávajícímu v hotovosti při převzetí předmětu koupě, bude uvedená přímo ve smlouvě o poskytnutí úvěru jako zaplacená hotovost. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že úvěrující odmítne uzavřít s kupujícím úvěrovou smlouvu za účelem úhrady kupní ceny předmětu koupě, zaniká závazek prodávajícího dodat předmět koupě kupujícímu, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

 

3. Reklamační podmínky

3.1.Kupující při převzetí předmětu koupě od prodávajícího obdrží návod na obsluhu předmětu koupě a záruční list.

3.2.Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout od převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným, neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, běžným opotřebením, použitím předmětu koupě v rozporu s jeho účelem nebo návodem na obsluhu či živelnými pohromami.

3.3.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě při převzetí kupujícím nemá vady, tj.   že má vlastnosti stanovené v ust. § 2161 o. z. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí předmětu koupě kupujícím, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí.

3.4.V případě, že předmět koupě při převzetí má vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

3.5.Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3.6.Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.7.Pro vyřízení reklamace je v souladu s ust. § 2172 o. z. určena firma: Karel Hrnčíř – BIOMAG, servis,Průmyslová 1270, 506 01 Jičín, kont. tel. 493 691 730, 775 975 247.Na tuto adresu jste povinni případnou reklamaci zaslat. Doba od uplatnění práva odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen po ukončení opravy předmět koupě převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně předmětu koupě, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového předmětu koupě.

3.8.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výrobce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.9.Výrobce je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

4. Odstoupení od smlouvy

1.      Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím, případně jím pověřenou osobou.

2.      Právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku smlouvy je třeba uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou a to písemně prohlášením o odstoupení od smlouvy, zaslaném poštou na adresu sídla prodávajícího Kubova 1797/41,Řečkovice, 621 00 Brno nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího.

3.      Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit rovněž prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy a to jeho vyplněním a zasláním poštou na adresu sídla prodávajícího Kubova1797/41, Řečkovice, 621 00 Brno nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího. Použití formuláře pro odstoupení od smlouvy je právem, nikoliv povinností kupujícího.

4.      Lhůta 14 dnů je zachována, pokud bylo prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty prodávajícímu kupujícím odesláno.

5.      Kupující je v případě odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy povinen předmět koupě vrátit prodávajícímu a to jeho zasláním na adresu sídla prodávajícího Kubova 1797/41, Řečkovice, 621 00 Brno, nebo předáním v sídle prodávajícího v pracovních dnech v době od 09.00 hod do 16.00 hod. Lhůta dle předchozího odstavce se považuje za zachovanou, pokud bude před uplynutím 14 dnů předmět koupě prodávajícímu zaslán zpět.

6.      Prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu, vrátí veškeré platby, které od kupujícího na předmět koupě obdržel. Tyto platby prodávající není povinen kupujícímu vrátit dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.      Náklady na vrácení předmětu koupě prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nese kupující.

8.      Kupující odpovídá za snížení hodnoty předmětu koupě v důsledku nakládání s předmětem koupě jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi, včetně jeho funkčnosti. 

9.      Kromě případu uvedeného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tak stanoví zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

10.  Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu.

11.  Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

12.  V pochybnostech se má za to, že písemné odstoupení bylo druhé smluvní straně doručeno třetího dne po jeho odeslání. 

 

5. Prohlášení kupujícího

1.      Kupující svým podpisem níže výslovně prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen s předmětem koupě, jeho účinky a hlavně s podmínkami a pravidly jeho použití.

2.      Kupující potvrzuje, že byl prodávajícím upozorněn na kontraindikace, které jsou uvedené v návodě na obsluhu na straně.......... .

3.      Kupující svým podpisem níže výslovně prohlašuje a potvrzuje, že mu v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy byly prodávajícím písemně sděleny a v textové podobě předány tyto skutečnosti a údaje:

a)      totožnost prodávajícího, včetně adresy pro doručování elektronické pošty,

b)      označení předmětu koupě (zboží) a popis jeho hlavních vlastností,

c)      cena předmětu koupě (zboží) včetně všech daní a poplatků,

 

d)      způsob platby kupní ceny a způsob dodání předmětu koupě,

e)      údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

f)       podmínky, lhůta a postup pro uplatnění práva kupujícího odstoupit od smlouvy, zejména právo kupujícího od smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou, informace o tom, že právo na odstoupení od smlouvy je třeba ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě uplatnit u prodávajícího a to písemně formou prohlášení o odstoupení od smlouvy, zaslaného poštou na adresu sídla prodávajícího Kubova 1797/41, Řečkovice, 621 00 Brno, e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího nebo prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který byl kupujícímu předán při uzavření této smlouvy, lhůta 14 dnů je zachována, pokud bylo prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty prodávajícímu kupujícím odesláno, informace o postupu při odstoupení od smlouvy – tj. že prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy, kupujícímu vrátí veškeré platby, které od kupujícího na předmět koupě obdržel – tyto platby prodávající není povinen kupujícímu vrátit dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal,

g)      informace o tom, že náklady spojené s navrácení předmětu koupě nese kupující,

h)      údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4.      Kupující dále svým podpisem níže výslovně prohlašuje, že byl prodávajícím poučen o právu kupujícího odstoupit od smlouvy.

5.      Kupující dále svým podpisem níže výslovně prohlašuje, že byl poučen o tom, že odstoupení od smlouvy je možné učinit vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho odesláním prodávajícímu a že mu byl formulář pro odstoupení od smlouvy prodávajícím při podpisu této smlouvy v jednom vyhotovení předán.

6.      Kupující bere na vědomí, že veškeré úkony, které bude činit vůči prodávajícímu, musí uplatnit v sídle prodávajícího na adrese Kubova 1797/41, Řečkovice, 621 00 Brno.

 

Informace poskytnuté prodávajícím kupujícímu jako spotřebiteli v dostatečném předstihu

před uzavřením smlouvy

 

I.

Totožnost prodávajícího:

FINEST Selection, spol. s r.o., IČO: 255 42 273, DIČ: CZ25542273     

se sídlem Brno, Kubova 1797/41, PSČ 621 00

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 31523 u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení – č. ú.:372721263/0300

Telefonický kontakt:541 213 496, e-mail: sluzby@finest.cz

zastoupená Ing. Jánem Pálkou – jednatelem společnosti

 

II.

Označení předmětu koupě, popis vlastností

 

Předmětem koupě je přístroj pro aplikaci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie – NPMP (dále jen „aplikace“), který má následující vlastnosti:

§  Polarita aplikátorů magnetoterapie Biomag®. Pulzy jedné polarity generované na přístrojích magnetoterapie Biomag® umožňují mít na aplikátorech v určitém místě vždy stejnou polaritu.

§  Nižší frekvence magnetického pole = 1 až 10 Hz. U nižších frekvencí magnetického pole převládají analgetické a myorelaxační efekty.

§  Střední frekvence magnetického pole = 10 až 15 Hz. Program přístrojů magnetoterapie Biomag® využívající střední frekvence magnetického pole mají především protizánětlivé efekty vhodné u chronických a degenerativních onemocnění. Dále tyto frekvence působí vasodilatačně, tedy zlepšují prokrvení a proudění mízy a působí také protiotokově.

§  Vyšší frekvence magnetického pole = do 25 Hz. U vyšších frekvencí magnetického pole převládají stimulační efekty k podpoře hojení kostí, poúrazových stavů, popálenin a hojení při akutních onemocněních. Další účinky jsou detoxikační.

§  Frekvence magnetického pole nad 25 Hz (26 až 81 Hz). Tyto frekvence magnetického pole používáme v případech, kdy potřebujeme dále zvýšit intenzitu účinku NPMP u některých typů postižení, např. popáleniny, těžko se hojící fraktury a paklouby.

§  Frekvence magnetického pole nad 25 Hz jsou určeny k výraznější podpoře hojení, regeneraci a detoxikaci. Využití vyšších frekvencí je žádoucí konzultovat s lékařem poskytujícím odbornou poradenskou službu pro pulzní magnetoterapii.  

  

III.

Kupní cena

Kupní cena předmětu koupě činí ……………. Kč včetně DPH. Ke kupní ceně nejsou prodávajícím účtovány žádné další poplatky.

 

IV.

Způsob platby kupní cena a dodání předmětu koupě

Kupující je oprávněn uhradit dohodnutou kupní cenu v hotovosti, poštovní poukázkou, platebním příkazem, úvěrem nebo dobírkou. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu i kombinací shora uvedených způsobů.

Kupující je oprávněn část kupní ceny uhradit při podpisu kupní smlouvy.

Pokud si kupující při podpisu kupní smlouvy zvolí úhradu kupní ceny poštovní poukázkou nebo platebním příkazem na účet prodávajícího, je povinen kupní cenu uhradit nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne převzetí předmětu koupě.

V případě, že kupující uzavře smlouvu o úvěru se společností poskytující spotřebitelské úvěry jako úvěrujícím, jsou podmínky poskytnutí a splácení úvěru kupujícím dohodnuté s úvěrujícím v úvěrové

 

smlouvě o poskytnutí spotřebitelského úvěru. V návrhu smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru je uvedená celková částka splatná spotřebitelem, ve které jsou zahrnuty i úroky z poskytnutého úvěru. Smluvní strany se dohodly, že výše první části sjednané kupní ceny, která bude hrazena prodávajícímu v hotovosti při převzetí předmětu koupě, bude uvedená přímo ve smlouvě o poskytnutí úvěru jako zaplacená hotovost. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že úvěrující odmítne uzavřít s kupujícím úvěrovou smlouvu za účelem úhrady kupní ceny předmětu koupě, zaniká závazek prodávajícího dodat předmět koupě kupujícímu, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

Kupující je oprávněn zvolit si způsob dodání předmětu koupě zmocněným zástupcem prodávajícího při podpisu kupní smlouvy, nebo prostřednictvím doručovatele s tím, že prodávající odešle předmět koupě prostřednictvím dopravce v termínu po dohodě s kupujícím. Náklady na dodání předmětu koupě prostřednictvím doručovatele nese prodávající a kupujícímu nebudou dodatečně účtovány.

 

V.

Práva z vadného plnění, záruky a podmínky pro jejich uplatnění

Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout od převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným, neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, běžným opotřebením, použitím předmětu koupě v rozporu s jeho účelem nebo návodem na obsluhu či živelnými pohromami.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě při převzetí kupujícím nemá vady, tj. že má vlastnosti stanovené v ust. § 2161 o.z. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí předmětu koupě kupujícím, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí.

V případě, že předmět koupě při převzetí má vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Pro vyřízení reklamace je v souladu s ust. § 2172 o. z. určena firma: Karel Hrnčíř – BIOMAG, servis,Průmyslová 1270, 506 01 Jičín, kont. tel. 493 691 730, 775 975 247. Na tuto adresu jste povinni případnou reklamaci zaslat. Doba od uplatnění práva odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen po ukončení opravy předmět koupě převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně předmětu koupě, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového předmětu koupě.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výrobce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Výrobce je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

VI.

Podmínky, lhůta a postup pro odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím, případně jím pověřenou osobou.

Právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku smlouvy je třeba uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou a to písemně prohlášením o odstoupení od smlouvy, zaslaném poštou na adresu sídla prodávajícího Kubova 1797/41,Řečkovice, 621 00 Brno nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit rovněž prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy a to jeho vyplněním a zasláním poštou na adresu sídlaprodávajícíhoKubova1797/41, Řečkovice, 621 00 Brno nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího. Použití formuláře pro odstoupení od smlouvy je právem, nikoliv povinností kupujícího.

Lhůta 14 dnů je zachována, pokud bylo prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty prodávajícímu kupujícím odesláno.

Kupující je v případě odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy povinen předmět koupě vrátit prodávajícímu a to jeho zasláním na adresu sídla prodávajícího Kubova 1797/41, Řečkovice, 621 00 Brno, nebo předáním v sídle prodávajícího v pracovních dnech v době od 09.00 hod do 16.00. Lhůta dle předchozího odstavce se považuje za zachovanou, pokud bude před uplynutím 14 dnů předmět koupě prodávajícímu zaslán zpět.

Prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu, vrátí veškeré platby, které od kupujícího na předmět koupě obdržel. Tyto platby prodávající není povinen kupujícímu vrátit dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty předmětu koupě v důsledku nakládání s předmětem koupě jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi, včetně jeho funkčnosti. 

Kromě případu uvedeného shora je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tak stanoví zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

V pochybnostech se má za to, že písemné odstoupení bylo druhé smluvní straně doručeno třetího dne po jeho odeslání. 

Náklady na vrácení předmětu koupě prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nese kupující.

 

VII.

Vyřizování stížností kupujícího (spotřebitele)

Stížnosti spotřebitele mohou být mimosoudně vyřizovány následujícím způsobem:

§  spotřebitel je oprávněn v případě, že není s poskytnutým plněním spokojen, obrátit se na prodávajícího písemnou stížností zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu FINEST Selection, spol. s r.o., Kubova 1797/41, Řečkovice, 621 00 Brno, nebo na e-mail: sluzby@finest.cz. Prodávající je povinen do 30 dnů od doručení písemné stížnosti spotřebitele stížnost prošetřit a sdělit spotřebiteli výsledek tohoto šetření,

§  pro případ, že nebude spotřebitel spokojen s výsledkem vyřízení stížnosti ze strany dodavatele, byl dodavatelem poučen o možnosti využití mediace dle zákona č. 202/2012 Sb.

§  prodávající rovněž poučil spotřebitele, že se může obrátit se stížnostní na Českou obchodní inspekci, jako orgán státního dozoru, a to za podmínek upravených v zákoně č.634/1992 Sb.

 

VIII.

Prohlášení spotřebitele

 

Spotřebitel svým podpisem níže výslovně prohlašuje, že shora uvedené informace mu byly prodávajícím sděleny v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy a že textu porozuměl.

 

 

V …………………………… dne………………        ...........................................................................

                                                                                                          Podpis spotřebitele

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ

pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy reg. číslo smlouvy:.........................................................................

 

Datum uzavření smlouvy:.....................................................................

 

Datum obdržení sestavy:......................................................................

 

Označení spotřebitele:

Příjmení, jméno, titul:........................................................................................................................................

Trvalé bydliště:

Ulice a č. p.:................................................................Obec: ....................................... PSČ: ..........................

 

Podpis  spotřebitele– pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě.

 

................................................................................................

 

Datum:...................................................................................

Zpět do obchodu