Reklamační řád

Reklamační podmínky

1.Kupující při převzetí předmětu koupě od prodávajícího obdrží návod na obsluhu předmětu koupě a záruční list.

2.Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout od převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným, neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, běžným opotřebením, použitím předmětu koupě v rozporu s jeho účelem nebo návodem na obsluhu či živelnými pohromami.

3.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě při převzetí kupujícím nemá vady, tj.   že má vlastnosti stanovené v ust. § 2161 o. z. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí předmětu koupě kupujícím, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí.

4.V případě, že předmět koupě při převzetí má vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.Pro vyřízení reklamace je v souladu s ust. § 2172 o. z. určena firma: Karel Hrnčíř – BIOMAG, servis,Průmyslová 1270, 506 01 Jičín, kont. tel. 493 691 730, 775 975 247.Na tuto adresu jste povinni případnou reklamaci zaslat. Doba od uplatnění práva odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen po ukončení opravy předmět koupě převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně předmětu koupě, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového předmětu koupě.

8.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výrobce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.Výrobce je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Zpět do obchodu